• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • dark
  • light
  • leftlayout
  • rightlayout

Project description 2019

E-mail Print PDF

Configuration

The term “configuration” implies specific interrelationships between individual arranged elements. These can be physical as well as social relationships, patterns of interaction and negotiation.

The summer school investigates Lazaropole as a palimpset of the subtle relationships between architectural structure, settlement pattern, and landscape. These relationships coalesce to form the unique configurations that define the specific qualities of this place.The building typologies, circulation patterns, and interstitial spaces of this remote mountain village have grown out of subtle relationships between human activity, topography, materials, and resources, all of which are bound by a utilitarian relationship to the surrounding landscape to form the district configuration ofLazaropole.

The summer school will seek to decipher the elements and relationships of these configurations, which emerged through a settlement process dating back to the Middle Ages. Understanding these configurations may allow insight into the contemporary layer of re-appropriation of this physical and cultural landscape which is occurring under the contrasting circumstances of more leisure-orientated, sporadic habitation.

The theme of configuration will be explored with workshop participants through the creation of a collective artefact/ intervention to register their investigations. Its realisation will be a celebration of the process, technique, craft, and satisfaction of ‘making’ to reflect the unique qualities of Lazaropole.

 

 

Конфигурација

 Поимот "конфигурација" подразбира специфични меѓусебни односи помеѓу поединечни организирани елементи. Тоа може да бидат физички, како и социјални односи, модели на интеракција и преговарање.

 Летната школа го истражува Лазарополе како палимпсест на суптилните врски помеѓу архитектонската структура, образецот на населбата и пејсажот. Овие односи се спојуваат и формираат единствени конфигурации кои ги дефинираат специфичните квалитети на местото. Типологиите на објектите, моделите на движење и меѓу-просторите на ова далечено планинско село произлегуваат од сложените и суптилни врски помеѓу човековата активност, топографијата, материјалите и ресурсите и се поврзани со утилитарниот однос кон околниот пејзаж за да ја формираатспецифичната конфигурација на Лазарополе.

 Летната школа ќе се обиде да ги открие елементите и односите на овие конфигурации кои се утврдени преку процесот на населување кој датира уште одСредниот век. Разбирањето на овие конфигурации може да овозможи увид во современиот слој за повторно присвојување на овој изграден и културен пејзаж воконтрасни околности како живелишта за одмор и за повремено користење.

Темата на конфигурација ќе биде истражуванасо учесниците на работилницата преку создавање на колективен артефакт / интервенција за да се регистрираат нивните испитувања. Со неговата реализација ќе се потврди процесот, техниката, занаетчиството и задоволството на "правењето" како би се одразилеуникатните квалитетите на Лазарополе.

Last Updated ( Wednesday, 22 May 2019 07:52 )